Програми

  • Програма „Рехабилитация и интегриране на деца със специални потребности”.
  • Програма „Ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието „.
  • Програма „Превенция на насилие и ограничаване на агресията сред подрастващите”.
  • Програма „Подкрепа за социализация и професионална реализация на деца от социални домове”.
  • Програма „Подкрепа на възрастни хора с увреждания или самотно живеещи”.
  • Програма "Развитие на гражданско общество. Европа и ние."