Какво постигнахме през 2016 година

DSC01259

Гр. сдружение „Алтернатива 55” администрира от 10 години Център за социална рехабилитация и интеграция на деца -ЦСРИ (социална услуга в общността), разкрита през 2007 г. с проект на сдружението по ЕС / МТСП, която от 2011 г. е делегирана държавна дейност. Капацитетът на ЦСРИ е 20 деца, но се работи средно с 35 деца, както и с родителите им. ЦСРИ бе отличен на национален форум на доставчиците на социални услуги с Награда в категорията «Активна партньорство и качество на социалните услуги «.

Мултидисциплинарният екип на ЦСРИ „Алтернатива„ организира и реализира дейността си чрез следните основни програми: Програма за ранна интервенция на деца; Програма за социална рехабилитация, терапия и интеграция на деца със СОП; Програма за работа с родителите на деца със СОП; Програма за развиване на подкрепяща среда към деца със СОП; Програма за оценка, планиране и контрол на дейностите по предоставяне на социална услуга в общността; за повишаване квалификацията на екипа.

По Програмата за социализация през 2016 година са проведени разнообразни изнесени групови дейности, свързани със спортни инициативи на открито; посещения на инициативи в РИМ, Библиотека „Родина”, РБ „З.Княжевски”; съвместни дейности с други НПО и с ЦНИК. По покана на сдружение „От любов към България„ бе организиран по техен проект 5 месечен курс /юни- октомври/ по компютри и кратковременен курс по английски език, в който участваха 6 деца. Осигурено бе участието на децата в алтернативни социални услуги (чрез спорт, арттерапия) по разработени проекти. По проекта „Хипотерапия за деца с увреждания«, финансиран от КонтърГлобул ТЕЦ3 чрез ФРГИ и по програма на ФОДФ, в продължение на 6 месеца участваха редовно 25 деца, посещаващи Центъра. Програмата оказа много добро въздействие за развитие на различни качеста у децата – спазване на правила, по-добро общуване, физическо укрепване и др.

Екипът проведе целогодишно различни дейности, насочени към подкрепа на родителите. По проекти, финансирани от ФПББ и Община Стара Загора, бе проведено Училище за родители по темите: „Адаптиране на децата при постъпване в детско или учебно заведение”, „Деца с ГРР- ролята на физикалната и рехабилитационна медицина в подобряване общото състояние на дете с аутизъм; „Основни подходи при въвеждане на правила за работа и поведение при деца с ГРР; взаимодействие между специалистите и родителите в този процес”; „Проблеми при сексуалното възпитание на деца с ГРР, взаимодействие между специалистите и родителите”; Лекция „Психични и психиатрични проблеми в здравеопазването на децата”, с лектор доц. д-р Антон Славчев, д.м.н, зав.отделение към Клиника по детско юношеска психиатрия- Александровска болница. Семинар:«Особеностите при храненето на деца с ГРР и други проблеми в развитието. Влияние на приема на витамини, в частност витамин В12 като фактор за лечение„,д-р Р.Николова, лектор от отдел „Промоция на здравето” – РЗИ и двудневно обучение „Технически средства за подпомагане на комуникацията ЧРЕЗ поглед”, организиран от фондация АСИСТ и практичско демонстиране на приложенията им. Бе проведена и програма за Група за самопомощ-5 сбирки с водещи на групата Александра Димитрова, фамилен психотерапевт и консултант и Деяна Нончева- психолог и говорен терапевт в ЦСРИ. Сбирките се провеждаха средно веднъж в месеца.

Сдружението и екипът на ЦСРИ системно провежда дейности, насочени към промяна на обществените нагласи към децата със СОП и техните семейства, с оглед успешното им социално включване и развиване на подкрепяща ги среда. По програмата са организирани ежегодно, от 2007 г., поредица от събития, посветени на Международен ден за информираност за аутизма. ЦСРИ организира и събития с благотворителна цел и за популяризиране на възможностите на децата- проведени са 4 изложби с изготвени в Центъра художествени предмети и рисунки. Проведен бе конкурс за детска рисунка „ Заедно„ сред детските градини от Стара Загора, в който участваха над 80 рисунки, както и рисунки на деца от Центъра. Рисунките бяха популяризирани чрез представяне и гласуване по ФБ и организиране на изложба в Община Стара Загора с награждаване на първенците.

Сдружението работи и за привличане на доброволци. През 2016 година са проведени 2 доброволчески инициативи по програмата на ФПББ. Инициативата на 15 и 16 юли 2016 бе с участието на доброволци от Провидент Файненшъл България ООД”-Клон Стара Загора и родители на деца от ЦСРИ, които проведоха малки ремонтни работи на сградата и двора на Центъра. На 17 септември група доброволци от ТЕЦ КонтурГлобъл- Марица изток 3/ContourGlobal Maritsa East 3 изработиха подаръци за децата от Центъра във връзка с новата учебна година.

Сдружението отделя много голямо внимание на работата за повишаване квалификацията на екипа и постигане високо качество на предоставяните услуги. Четири специалисти от ЦСРИ завършиха пълния курс за работа по Монтесори метод и са сертифицирани за прилагане на метода в пряката работа с деца. Членове от екипа на Центъра участваха в 10 различни по тематика национални и международни конференции и семинари, организирани от външни организации. Специално внимание се отделя за това, екипът да осмисля и споделя опит, като сам организира и провежда обучителни инициативи.

Сдружението проведе, в партньорство с НАСО, регионална практическа конференция с над 40 участници от 12 селища на Старозагорска, Сливенка, Бургаска и Варненска област, на която представи няколко свои добри практики в работата с деца с ГРР. След участие в голям международен конкурс, презентация на сдружението за работата ни по ранна интервенция при деца с ментални проблеми в малките селища бе представена на международна конференция, с над 200 участници, в Молдова. И тази година Центърът проведе теоретична и практическа програма в преддипломния им стаж със студенти от Медицински факултет на Тракийски университет; организирано бе обучение с екипа на ЦДГ № 8 за проблемите и подходите в работата с деца с ГРР и прилагането на Монтесори метод.

На електронната страница редовно поместваме новини и материали във връзка с дейността ни.