Проведена супервизия в ЦСРИ ”Алтернатива”

                                            DSC01018    DSC01023

На 02.11.2018г. в ЦСРИ "Алтернатива" бе проведена външна супервизия и

обучение от супервизор/лектор Маргарита Сариева.

Разгледани бяха следните теми:

1. Насоки за работа с потребители с наличие на психопатология; разглеждане на случаи; особености в поведението, мотиви за извършване на определени действия.

2.Изготвяне на психологични статуси/характеристики. Провеждане на психологично изследване. Диференциално-диагностични случаи.

3.Установяване и извеждане на проблемните зони в работата на екипа, превенция на професионално изгаряне и подобряване на екипната работа, насоки  за решаване на налични конфликти, отработване на ситуации, обсъждане на проблеми, вертикални и хоризонтални отношения, качества на членовете на екипа и вграждането им в работа по оптимален начин; диференциране на ролите;

В хода на обучението бяха споделени идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.