Партньор в развитието на гражданското общество

А55.gif (13026 bytes)

Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"

Стара Загора 6000, ул. "Златан Станчев" 20, тел.: 042/647 119, факс: 042/603 335
Начало
За Алтернатива 55
На фокус
Програми и проекти
Публикации
Партньори
За контакти

 

ЗА АЛТЕРНАТИВА 55

Учредяване и лицензи

“Гражданско сдружение Алтернатива 55” е регистрирано от Старозагорски окръжен съд през 1999 г. и пререгистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза през 2001 г.

Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в Министерство на правосъдието.

Сдружението е лицензирано в Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД / и регистрирано в Агенция за социално подпомагане / АСП/ за предоставяне на социални услуги: Социален асистент за възрастни; Социален асистент за деца; Център за социална интеграция на деца с умствена изостаналост; Център за информиране, консултиране и подкрепа на деца, в риск или пострадали от насилие; Център за социална рехабилитация и интеграция на жени, в риск или пострадали от насилие и трафик на хора.

 

Мисия

Мисия на "Алтернатива 55" е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона.

 

Управителен съвет

Инж.Анастасия Василева – председател

Инж. Ганка Господинова – заместник председател

Инж. Мария Вълдобрева – секретар

Мария Герговска – Жекова, логопед – член

Доц. д-р Стефка Динчийска, преподавател в ТУ – член.

Основни сфери на дейност

1. Предоставяне на социални услуги в общността:

  • Социален асистент за деца и възрастни.

  • Консултативен център за деца и жени, в риск или преживели насилие - Приемна и Открита телефонна линия.

  • Семеен център за работа с деца с увреждания и родителите им.

2. Организиране на обучения, консултации, проучвания.

3. Провеждане на застъпнически кампании.

4. Разработване и популяризиране на информационни материали.

 

Основни задачи:

Реализиране на проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение.
    Реализиране на програми и проекти за превенция на насилие и подкрепа на пострадали деца и жени.
    Разработване и реализиране на проучвания; обучителни и информационни материали; програми и дейности, насочени към целевите групи, граждани, представители на институции и организации.
    Предоставяне на информация и консултации в областта на детски права, права на жените, превенция на насилие и трафик на хора.
    Организиране на благотворителни мероприятия за целево набиране на средства за уязвими групи; мобилизиране на доброволчески труд в тяхна подкрепа.  

Основни програми:
  • "Социална интеграция на деца и възрастни в неравностойно положение."
  • "Превенция на насилие и подкрепа на пострадали. Човешки права и защита от дискриминация."
  • "Развитие на гражданско общество. Европа и ние."

2005 - Алтернатива 55