Партньор в развитието на гражданското общество

А55.gif (13026 bytes)

Гражданско Сдружение "Алтернатива 55"

Стара Загора 6000, ул. "Златан Станчев" 20, тел.: 042/647 119, факс: 042/603 335
Начало
За Алтернатива 55
На фокус
Програми и проекти
Публикации
Партньори
За контакти

 

ИЗДАНИЯ

 

 

"Обществото в подкрепа на децата със специални образователни потребности"

2008 г. , издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Раздели :

- Периоди в развитието на детето.

- Деца със специални образователни потребности.

- Съвременни научни схващания за децата със СОП.


 

 

"Заедно можем повече"

 2007 г., издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Сборник с наградени есета на учащи се от  проведен конкурс в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания.


 

 

"Светът е за всички" 

2007 г., издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Раздели :

 • Най-често срещани психични разстройства в детската възраст.

 • Особености в комуникацията на деца с интелектуална недостатъчност.

 • Възможности за включване на деца със СОП в образователно- възпитателния процес.

 • Възможности на семейството за включване на дете със СОП  в различни програми.

 • Социални услуги за деца със СОП.


 

 

"Съдебната система в защита правата на гражданите в България"

 2007 г., с финасовата подкрепа на Американска агенция за международно развитие.

 Раздели :

 • Права на човека. Основни международни документи в защита правата на човека.

 • Структура на съдебната система в България.

 • Международни институции за защита на човешките права.

 • Основни нормативни документи за закрила на детето.

 • Процедури за съдебна и извънсъдебна защита на права на човека.


 

 

"СОЦИАЛЕН СПРАВОЧНИК"

2005 г., с финасовата подкрепа на CRS.

 Раздели :

 • Социални услуги и отговорни институции.

 • Социални помощи за деца и семейства.

 • Социални услуги за деца и семейства.


 

"Обществото срещу насилието и трафика на деца"

2005 г., с финансовата подкрепа на "КСП-България"

Раздели:

 • Проблемът „ Трафик на хора „.

 • Добри практики за превенция на трафик на хора и подкрепа на пострадали.

 • Международни правни актове и вътрешно законодателство за борба с трафика на хора.


 

 

"Малка книжка за безопасността на децата"

 2004 г., с финасовата подкрепа на ЕС

 Сборник материали по превенция на насилие и трафик на деца.


 

 

"Аз искам да зная правата си"

2004 г.

Сборник с комикси за правата на децата.

 

"Каталог на НПО от Стара Загора"

 2003 г., с финансовата подкрепа на ЕС.

Съдържа информация за сферите на дейност, както и данни за контакт, на 50 неправителствени организации от Стара Загора.


ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА

СБОРНИК МАТЕРИАЛИ

2003 г., с финансовата подкрепа на Ф-я „ Отворено общество” по Програма ФАР на ЕС.

 Раздели:

 • Европейско и българско законодателство и практики за закрила и развитие на детето.
 • Участие на гражданите в процесите на планиране и реализиране на дейности за закрила на детето.
 • Партньорство между НПО  и местните власти.

 

 

 

2005 - Алтернатива 55