Издания

"Обществото в подкрепа на децата със специални образователни потребности"
2008 г., издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Раздели:

 • Периоди в развитието на детето.
 • Деца със специални образователни потребности.
 • Съвременни научни схващания за децата със СОП.

1obshestvo

"Заедно можем повече"
2007 г., издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Сборник с наградени есета на учащи се от  проведен конкурс в подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания.

2aedno-mojem

"Светът е за всички"
2007 г., издаден с финасовата подкрепа на ЕС.

Раздели:

 • Най-често срещани психични разстройства в детската възраст.
 • Особености в комуникацията на деца с интелектуална недостатъчност.
 • Възможности за включване на деца със СОП в образователно- възпитателния процес.
 • Възможности на семейството за включване на дете със СОП  в различни програми.
 • Социални услуги за деца със СОП.
3svetat-e-za-vsichki

"Съдебната система в защита правата на гражданите в България"
2007 г., с финасовата подкрепа на Американска агенция за международно развитие.

 

Раздели:

 • Права на човека. Основни международни документи в защита правата на човека.
 • Структура на съдебната система в България.
 • Международни институции за защита на човешките права.
 • Основни нормативни документи за закрила на детето.
 • Процедури за съдебна и извънсъдебна защита на права на човека.
4sadebnata-sistema

"СОЦИАЛЕН СПРАВОЧНИК"
2005 г., с финасовата подкрепа на CRS.

Раздели :

 • Социални услуги и отговорни институции.
 • Социални помощи за деца и семейства.
 • Социални услуги за деца и семейства.
5socialen-spravochnik


"Обществото срещу насилието и трафика на деца"
2005 г., с финансовата подкрепа на "КСП-България"

Раздели:

 • Проблемът „ Трафик на хора „.
 • Добри практики за превенция на трафик на хора и подкрепа на пострадали.
 • Международни правни актове и вътрешно законодателство за борба с трафика на хора.
6obshetstvo-nasilie


"Малка книжка за безопасността на децата"
2004 г., с финасовата подкрепа на ЕС

 

Сборник материали по превенция на насилие и трафик на деца.

7malka-knijka"Аз искам да зная правата си"
2004 г.


Сборник с комикси за правата на децата.

8pravata


"Каталог на НПО от Стара Загора"
2003 г., с финансовата подкрепа на ЕС.


Съдържа информация за сферите на дейност, както и данни за контакт, на 50 неправителствени организации от Стара Загора.

1katalog-npo0


ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА

СБОРНИК МАТЕРИАЛИ
2003 г., с финансовата подкрепа на Ф-я „ Отворено общество” по Програма ФАР на ЕС.

 

Раздели:

 • Европейско и българско законодателство и практики за закрила и развитие на детето.
 • Участие на гражданите в процесите на планиране и реализиране на дейности за закрила на детето.
 • Партньорство между НПО  и местните власти.