История

“Гражданско сдружение Алтернатива 55” е учредено от 12 съмишленици през м.април 1999 г. и регистрирано от Старозагорски окръжен съд на 29 юни 1999 г..

През 2001 г. сдружението е  пререгистрирано по Закона за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерство на правосъдието за осъществяване на дейност в обществена полза .

Сдружението е лицензирано в Държавна агенция за закрила на детето / ДАЗД / и регистрирано в Агенция за социално подпомагане / АСП/ за предоставяне на социални услуги за деца и за възрастни.

Сдружението е един от учредителите на Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето към община Стара Загора през 2003 г.

Членове на сдружението са сред учредителите на Съвета на дарителите на Обществен дарителски фонд- Стара Загора.