Мисия, цели, задачи

Мисията на "Алтернатива 55" е да работи за засилване ролята на жените в развитие на гражданското общество и подпомагане на уязвимите групи хора в региона.

Основни цели

Основни задачи:

  • Реализиране на проекти и програми, насочени към развитието, социализацията и реализацията на деца и младежи в неравностойно социално положение.
  • Предоставяне на информация, консултации и подкрепа за превенция на  насилие, защита на права на децата и жените.
  • Открояване на значими проблеми на местната общност чрез реализиране на проучвания, организиране на обществени форуми и дискусии; застъпничество и лобиране за развитие на гражданското общество.
  • Организиране на благотворителни мероприятия за целево набиране на средства за уязвими групи; мобилизиране на доброволчески.