ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Днес в Търново започна 11 Национален форум на доставчиците на социални услуги на тема „Предизвикателствата пред местните власти през новия програмен период“

Гости на Форума са:

-   Д-р Петър Москов, министър за здравеопазването;

-   Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика;

-  Франц Волфмайр, президент на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

В следобедните сесии има участие и община Стара Загора. Презентация на тема „Европейските структурни фондове – инструмент за осигуряване на нови, качествени и устойчиви социални услуги” изнася Иванка Сотирова, заместник-кмет на Община Стара Загора.

Ще бъдат обявени и връчени Националните награди на НАСО за принос в социалното развитие на България.

Гр.сдружение „ Алтернатива 55” е областен координатор на НАСО.

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” стартира нови проекти в социалната сфера

И тази година основна програма, по която работи сдружението, е устойчиво развитие на социални услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието.

Освен услугите, които сдружението предоставя в администрирания от него ЦСРИ за работа с деца с ГРР и родителите им като делегирана от държавата дейност, с разработени проекти екипът ни осигурява и алтернативни услуги за развитие на децата чрез включване на програми със спорт, които се практикуват при нас вече трета година.

Две програми за терапевтична езда започват с практически дейности в края на април. Всяко от децата, посещаващи нашия Център, ще може да се включи безплатно в 40 сесии по хипотерапия, под ръководството на подготвен екип. През лятото започва и програма по плуване.

Финансирането на дейностите по програмите е осигурено чрез:

-  Дарителската платформа на Фондация „Помощ за благотворителността в България„- чрез дарения по ведомост на КонтърГлобул - ММИзток.

-   Дарителската програма на ФОДФ и ФРГИ- рамките на изпълнението на Проект „Дарителски кръг за Стара Загора“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България“, фонд „Социални иновации“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Партньорство с ТрУ – Стара Загора

     И тази година, по договор с Тракийски университет, в ЦСРИ „Алтернатива„ се провежда държавен институционален стаж на студентите от Тракийски университет, Медицински факултет - IV курс, редовно обучение, учебна 2015/ 2016 година, специалност „ Социални дейности.

По програмата на стажа студентите се запознават с:

-   Организация и управление на институцията.

-   Основни функции на ЦСРИ.

-   Стандарти и критерии за предоставяне на услугата

-   Психолого – педагогически профил на децата, ползващи услугата.

-   Видове методи и дейности с децата в ЦСРИ.

Екипът на ЦСРИ споделя опита си в работата с деца с генерализирани разстройства в развитието и включва студентите и в дейности по социална интеграция и устойчиво развитие на социалните услуги за деца.

2 април- световен ден за информираност за аутизма.

PIC 0352 1

Прекрасно отбелязване на Световния ден за информираност за аутизма 2 април и за подкрепа на децата с аутизъм. Изложба с постъпили в конкурса 67 рисунки, от 5 детски заведения ЦДГ №8 ,ЦДГ № 17, ЦДГ №24, ЦДГ № 25, ОДЗ № 34 и 2 центъра за работа с деца. Конкурсът бе под патронажа на зам-кмет Иванка Сотирова.

Наградите бяха определени от компетнтно жури на Център за наука, култура и изкуство към община Стара Загора, с председател Искра Иванова.

Д-р Антония Тодорова, н-к отдел „ Здравеопазване и социални дейности „ в община Стара Загора връчи дипломи на участвалите детски заведения.

Искра Иванова и Анастасия Василева връчиха наградите на отличените деца :

-   1 награда : Симона Миткова, ЦДГ № 25 „ Ален Мак”

-   2 награда : Вяра Мария Енева , ЦДГ № 25 „ Ален Мак” и Магдалина Димитрова , ЦДГ №24 „Радост”

-   3 награда : Ивайла Атанасова, от ОДЗ № 34 „ Р.Княгиня”и Ралица Митева, ЦДГ №17 „Знаме на мира”

-   Поощрителни награди : Рая Иванова / Д.Балти / , Мартина Радева ЦДГ № 8, Паола Пеева , ЦСРИ „Алтернатива „ и Габриела Димитрова , ЦДГ № 25

От гласували близо 100 души он-лайн , бяха наградени рисунките на Екатерина Динева И Толга Исмаилов от ОДЗ № 34, Траян Иванов от ЦДГ № 24 , Гергана Атанасова от ЦДГ №8

Освен ГС „Алтернатива 55” свои награди връчиха и от Фондация „ Обществен дарителски фонд”, от СНЦ „Пътуващите книги „ , от Областен информационен център- Стара Загора и от родителската група на „Алтернатива „.

Специална награда връчи и ЦНКИ.

С разноцветни балони и обща снимка участниците изразиха звоята подкрепа към децата с аутистичен синдром и техните семейства.

 

 

Практическа конференция

konferencia 30 03

На 30 март 2016 г. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” бе домакин на Практическа конференция на тема «Социални услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - проблеми и предизвикателства за устойчиво развитие». Конференцията бе по инициатива и в партньорство с Национален алианс за социална отговорност, представител на EASPD за България.
Участници в конференцията бяха 46 специалисти, работещи в социалната сфера, от Бургас, Несебър, Поморие, Казанлък, Карнобат, Червен бряг, Пловдив и Стара Загора.

Приветстствие към участниците поднесоха д-р Антония Тодорова - н-к отдел Здравеопазване и социални дейности към Община Стара Загора и Георги Георгиев –председател на НАСО.

 • В програмата на конференцията бяха включени като основни теми:
  Социалната услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с генерализирани разстройства в развитието и работа с родителите им” - споделяне на практика от работата на Семеен център „ Алтернатива „, презентирана от Анастасия Василева – ГС «Алтернатива 55 »;
 • «Алтернативни социални услуги за деца с проблеми в развитието: арттерапия-същност, форми на работа. Арттерапията в работата с родителите. Социална интеграция на деца с ГРР чрез средствата на изкуството „, представена от Александра Димитрова- психолог , фамилен консултант ;
 • «Алтернативни социални услуги за деца с проблеми в развитието - терапия със спорт. Хипотерапия: същност, организация. Методика за оценка на началното състояние и напредъка на всяко дете», представена от Екип на ККС »Феномен « и ЦСРИ «Алтернатива», реализирали програма за хипотерапия и плуване.
 • В последвалите дискусии бяха обсъдени основни проблеми при предоставянето на социални услуги за деца:
  непълноти в методиката за работа на ЦСРИ;
 • проблеми в работата с родителите на деца със СОП;
 • ясно изразена необходимост от по-широка информираност на общността- родители, учители, лекари-относно проблемите и възможностите на децата със СОП и необходимостта от развитие на по-добра подкрепяща ги среда;
 • проблеми в здравната грижа: по-добри възможности за ранна диагностика и рехабилитация при деца с ГРР; проблеми в системата на ТЕЛК;
 • необходимост от усъвършенстване на социалната инфраструктура; на социалното предприемачество.

На експертно ниво бяха обсъдени подходи, методи, предизвикателства и постигнати резултати в предоставянето на алтернативни социални услуги чрез арттерапия и спорт за деца с генерализирани разстройства в развитието.

Г.Георгиев, председател на най-голямата организация за хора с увреждания, обединяваща близо 1000 регионални структури, местни власти и организации, представи водещи теми и дейности в европейски, национален и регионален план, насочени към развитие на социални политики и услуги, подкрепа за подобряване ефективността на социалната работа и повишаване качеството на социалните услуги. Той подчерта значимостта на работата с деца със СОП и семействата им и мястото на специалисти, общини, НПО, работещи в партньорство за развитието и интегрирането на децата със СОП.

Подкатегории